Politica de confidentialitdate


INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația națională în vigoare.

 

1. Informații generale

  Noi, societatea ONEPLAST,  cu sediul social în Strada Uzinei, Numarul 65,  Cod  Postal 245100 Babeni, Judetul Valcea Romania Reg. Com. J38/136/2017, CIF: RO37106605

(„Societatea“), reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societății cu protecția datelor sunt e-mail: contact@windowmag.ro

 

2. Scopul prelucrării și categoriile de date prelucrate:

 

  Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal in următoarele scopuri:

 • în vederea inventarierii documentelor și datelor din arhivă cu depozitare la client, pentru care, avem un contract semnat;
 • în vederea preluării documentelor din arhivă, transferul lor în depozitele noastre, inventarierea și păstrarea lor în condiții conform prevederilor legale, pentru care, avem un contract semnat;
 • în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății;
 • în scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății;
 • în următoarele scopuri, toate vizând domeniul constituirii și păstrării documentelor în arhivă, în măsura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele:
  • Furnizarea de informații cu privire la datele conținute de documentele inventariate, îndosariate și depozitate spre păstrare;
  • Furnizarea de informații cu privire la diversele solicitări din partea persoanelor vizate (foști angajați ai societăților pentru care păstrăm documentele arhivate și implicit și datele cu caracter personal pe care le conțin), legate de venituri sau perioade de lucru considerate vechime în muncă, precum și acele perioade lucrate în condiții deosebite de muncă (acolo unde există astfel de date);

În WINDOWMAG  sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Numele, prenumele, codul numeric personal, documentul de identitate, funcția, adresa, state de plată, fișe medicale, pentru persoanele care solicită diverse adeverințe;
 • Corespondența dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau o adresă înregistrată pe care ați făcut-o către unul dintre persoanele noastre de contact (nume, prenume, funcție);
 • Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii (pentru conturile on-line deschise de fiecare client pe web-site-ul companiei noastre);
 • A se vedea Politica de Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, web beacons și alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele;
 • Istoricul dvs. de navigare. Dacă ne-ați dat permisiunea, WINDOWMAG colectează categoriile de site-uri web pe care ați navigat de pe mobilul, dispozitivul sau PC-ul propriu. Cu toate acestea, nu avem un istoric al site-urilor pe care navigați, acesta fiind limitat la o scurtă perioadă de timp pentru a permite efectuarea conexiunii. Utilizăm aceste informații privind interesele pentru a vă trimite oferte de marketing personalizate.
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorități publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online. Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, tranzacționale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, sau când folosiți produsele sau serviciile noastre.

 

 

3. Temeiul juridic al prelucrarii

 

 

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 • Contractul de furnizare sau prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • Interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Societății pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea;
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau
 • În plus, în măsura în care ați fost de acord, consimțământul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului reprezintă un scop adițional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteți parte și nu condiționează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public
  Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:
  • Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;
  • Vă înregistrați pentru un anumit produs sau serviciu;
  • Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
  • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;
  • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri ale WINDOWMAG
  • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
  • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau
   Sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care o achiziționăm/prestam.
   De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori servicii contractate.
   Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați Politica de Cookie-uri pe site-ul nostru.

 

4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 

 

 

       Pentru a atinge scopurile mai sus prevăzute, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți :

 • furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea produselor și prestarea serviciilor din domeniul arhivare și depozitare arhive;
 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de pază, de sisteme IT, consultanți financiari);
 • furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

 

 

5. Durata păstrării

 

 

 

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societății.
Motivele pentru care păstrăm datele cu caracter personal au la baza respectarea obligațiilor legale conform obiectului de activitate al Societății cât și în conformitate cu Regulamentul și pentru a ne susține apărările pentru eventuale acțiuni în fața instanțelor competente.

 

 

6. Securizarea datelor cu caracter personal

 

 

    Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date. În același timp, ne-am asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

 

 

7. Drepturile dumneavoastră

 

 

    Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.
Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care A&B Activ Distribution nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Adresa: Romania, București, Sector 1, Bulevardul Gheorghe Magheru, numărul 28 – 30, cod poștal 010336
Telefon: +40318059211 / +40318059212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Web-site: www.dataprotection.ro